Cerere situatie inscriere la Biroul de Credite

Către Biroul de Credit SA
CERERE
Subsemnat(ul/a) …………………..………………….………………., cu domiciliul în
localitatea…………………………, str. ……..………………….……………., nr. ……, bl.
……., sc. ……., ap. ……., sector/judeţ …….………, legitimat cu BI/CI seria …….,
nr………………, telefon…………………. cod numeric personal:
CNP
în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, vă rog să-mi eliberaţi Situaţia înscrierii la Biroul de Credit.
Doresc sa primesc răspunsul dvs.:
• prin posta electronica, la adresa de e-mail:
Atentie !
– transmiterea electronica de informatii nu este pe deplin sigura;
– prin alegerea acestei modalitati de transmitere a cererii si primire a informatiilor de la
Biroul de Credit, solicitantul isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica de
informatii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc.)
exonerand astfel Biroul de Credit de orice raspundere cu privire la riscul informatic privind
datele aflate in afara controlului sau operational.
sau
• prin Poşta Română, la adresa:
Anexez prezentei:
copie după actul de identitate
dovada plăţii contravalorii serviciului prestat (numai începând cu a 2-a
cerere adresată exclusiv Biroului de Credit, în decursul unui an
calendaristic)
Am luat la cunoştinţă de cerinţele stabilite de Biroul de Credit, precizate pe verso.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevazute de art.290, art.291,
art.292 şi art.293 Cod Penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul
de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea, că informaţiile înscrise în
această cerere şi documentele anexate sunt complete, reale, exacte şi personale.
Data, Semnătura,
Stimate solicitant!
În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, orice persoană fizică are dreptul
să obţină la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an*), confirmarea faptului
că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Biroul de Credit.
Pentru a putea beneficia de această facilitate este necesar ca cererea dvs. să
îndeplinească următoarele cerinţe:
1. Să fie completă, datată şi semnată olograf;
2. Să fie însoţită de o copie lizibilă după actul de identitate (buletin sau carte
de identitate);
3. Începând cu a 2-a solicitare inclusiv, adresată Biroului de Credit pe
parcursul aceluiaşi an calendaristic, trebuie să plătiţi contravaloarea
serviciului prestat în sumă de 6 lei şi să anexaţi dovada plăţii la solicitarea
scrisă. Plata se va face la orice unitate BCR, folosind următoarele
instrucţiuni:
􀂾 suma: 6 lei;
􀂾 beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal RO 16140132);
􀂾 cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
􀂾 deschis la banca: BCR Lipscani.
În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul
unui an, puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit:
tel. 021 3151017, 021 3142064.
Situaţia cerută va fi transmisă către dvs. prin e-mail sau prin Poşta Română**)
în conformitate cu solicitarea exprimată.
Adresa de corespondenţă trebuie sa fie lizibilă, de corectitudinea completării ei
depinzând transmiterea şi recepţionarea răspunsului.
Solicitarea dvs. va fi luată în considerare numai dacă îndeplineşte toate
cerinţele menţionate.
Vă mulţumim!
*) În acest caz numai serviciul efectuat de către Biroul de Credit SA este gratuit
**) Taxele poştale percepute de către Poşta Română cad în sarcina solicitantului şi vor fi
achitate de către acesta la momentul primirii răspunsului

Advertisements

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s