Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala

Nr. de înregistrare …………………………./…………………….

CERERE

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL

PENTRU PERSOANE JURIDICE

D-le./D-na DIRECTOR,

DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE

Subscrisa ……………………………………………………………………………………….., Cod unic de identificare ……………………, judet

……………… loc. ……………………….. cod postal ………………….. sector …., str. ………………………………………………. nr. ….., bloc …. scara … etaj

… ap …. tel. ………………………….. fax ……………………….., adresa de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul

comertului ……………………… la nr. ……………………… .

Pentru punctul de lucru: ……………………………………., având Codul de identificare fiscala……………………………………, judet

……………. loc. ………………………. cod postal ………………….. sector …., Strada ……………………………………….. nr. …., bloc ………………………….

scara …. etaj … ap …. Telefon ………………………….. fax ……………………….. adresa de e-mail ……………………………………, înregistrat

la registrul comertului ……………………… la nr. ………………………….. .

Reprezentata prin ………………………………………………………………………………………………., în calitate de actionar

unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar/executor/ lichidator domiciliat în: judet …………….., loc. ………………………… cod postal

………………… sector … strada ………………………………………… nr. ….., bloc … scara …. etaj…. ap. …, tel. ………………………….. fax

……………………….., adresa de e-mail ……………………………………. posesorul B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ………………. nr.

……………….. eliberat/a de ……………………………………………. la data de: …………………….. CNP ……………………………………………

solicit eliberarea unui certificat privind situatia obligatiilor de plata la bugetul local, pentru a servi la

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Declar pe proprie raspundere, cunoscând prevederile Codului penal ca la data prezentei cereri societatii/institutiei nu are alte

modificari ale materiei impozabile fata de ultima declaratie depusa la organul fiscal.

În cazul în care, organul fiscal solicita clarificarea situatiei fiscale din motive imputabile societatii/institutiei pe care o reprezint

ma oblig sa furnizez precizarile si documentele necesare clarificarii acesteia în regim de urgenta. În caz de nefurnizare a informatiilor si

documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal pâna la clarificarea situatiei fiscale.

Data: …………/…………20…

Prenume si nume ……………………………………………………………

Calitatea…………………………………………………………………………

Semnatura si stampila ………………………………………..

Nota: Certificatul de atestare fiscala se elibereaza solicitantului la sediul organului fiscal.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s