Cerere eliberare extras carte funciara

 

C E R E R E

pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare

 

 

 

Domnule asistent-registrator,

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (a) in localitatea …………………………..…………… str.……………..………………..…………………… nr. ………………/……………….…, legitimat (a) cu ………………………………………..…., CNP …………..………..…………………, tel/fax …………………………………………………, e-mail: …………………………………, va rog sa-mi eliberati un extras de carte funciara de informare, privind imobilul situat in comuna/ orasul/ municipiul ……………………………………..…………….…, str. ……………………………………., nr. ……….…. bl. ………..scara ………. ap………, avand Cartea Funciara nr. …………………………..…. a localitatii …………………….………………………..…, cu nr. cadastral ………………..………………………………………………………………………..…….…., necesar la …………………………………………………………………………………….…………… .

S-a achitat tariful de …………………………………….. lei prin chitanta nr………………/20….., pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. PI02.

 

 

 

 

Data ..…./……………../ 20..…                                                                       Semnatura,

Advertisements

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s