Cerere situatie Centrala Riscului de Credit

Domnului Director al Directiei Stabilitate Financiara
CATRE BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Directia Stabilitate Financiara
Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, sector 3, Bucuresti
Cerere
Subsemnatul/a*…………………………………………………………………………………………..
cu domiciliul ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..tel. ………………………. posesor
al actului de identitate tip (buletin/carte de identitate, pasaport)…..…………….
seria ……. nr. …………., CNP ……………………….., a carui copie xerox o anexez la
prezenta cerere, solicit informatiile existente pe numele meu in baza de date a
Centralei Riscului de Credit precum si denumirea institutiilor care m-au raportat.
Mentiuni suplimentare (daca este cazul):
Data Semnatura
* daca este cazul, se va trece numele purtat anterior

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Cerere situatie inscriere la Biroul de Credite

Către Biroul de Credit SA
CERERE
Subsemnat(ul/a) …………………..………………….………………., cu domiciliul în
localitatea…………………………, str. ……..………………….……………., nr. ……, bl.
……., sc. ……., ap. ……., sector/judeţ …….………, legitimat cu BI/CI seria …….,
nr………………, telefon…………………. cod numeric personal:
CNP
în temeiul prevederilor art. 13 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, vă rog să-mi eliberaţi Situaţia înscrierii la Biroul de Credit.
Doresc sa primesc răspunsul dvs.:
• prin posta electronica, la adresa de e-mail:
Atentie !
– transmiterea electronica de informatii nu este pe deplin sigura;
– prin alegerea acestei modalitati de transmitere a cererii si primire a informatiilor de la
Biroul de Credit, solicitantul isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica de
informatii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc.)
exonerand astfel Biroul de Credit de orice raspundere cu privire la riscul informatic privind
datele aflate in afara controlului sau operational.
sau
• prin Poşta Română, la adresa:
Anexez prezentei:
copie după actul de identitate
dovada plăţii contravalorii serviciului prestat (numai începând cu a 2-a
cerere adresată exclusiv Biroului de Credit, în decursul unui an
calendaristic)
Am luat la cunoştinţă de cerinţele stabilite de Biroul de Credit, precizate pe verso.
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevazute de art.290, art.291,
art.292 şi art.293 Cod Penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul
de fals, falsul în declaraţii şi falsul privind identitatea, că informaţiile înscrise în
această cerere şi documentele anexate sunt complete, reale, exacte şi personale.
Data, Semnătura,
Stimate solicitant!
În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, orice persoană fizică are dreptul
să obţină la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an*), confirmarea faptului
că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Biroul de Credit.
Pentru a putea beneficia de această facilitate este necesar ca cererea dvs. să
îndeplinească următoarele cerinţe:
1. Să fie completă, datată şi semnată olograf;
2. Să fie însoţită de o copie lizibilă după actul de identitate (buletin sau carte
de identitate);
3. Începând cu a 2-a solicitare inclusiv, adresată Biroului de Credit pe
parcursul aceluiaşi an calendaristic, trebuie să plătiţi contravaloarea
serviciului prestat în sumă de 6 lei şi să anexaţi dovada plăţii la solicitarea
scrisă. Plata se va face la orice unitate BCR, folosind următoarele
instrucţiuni:
􀂾 suma: 6 lei;
􀂾 beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal RO 16140132);
􀂾 cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
􀂾 deschis la banca: BCR Lipscani.
În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul
unui an, puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit:
tel. 021 3151017, 021 3142064.
Situaţia cerută va fi transmisă către dvs. prin e-mail sau prin Poşta Română**)
în conformitate cu solicitarea exprimată.
Adresa de corespondenţă trebuie sa fie lizibilă, de corectitudinea completării ei
depinzând transmiterea şi recepţionarea răspunsului.
Solicitarea dvs. va fi luată în considerare numai dacă îndeplineşte toate
cerinţele menţionate.
Vă mulţumim!
*) În acest caz numai serviciul efectuat de către Biroul de Credit SA este gratuit
**) Taxele poştale percepute de către Poşta Română cad în sarcina solicitantului şi vor fi
achitate de către acesta la momentul primirii răspunsului

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Cerere pentru plata ajutorului de deces

CERERE PENTRU PLATA AJUTORULUI DE DECES

CATRE,

CASA JUDETEANA DE PENSII

Localitatea …………….

Subsemnatul(a) __________________________________ cu CNP nr. _______________________­­­­­­­

domiciliat(a) in _______________________ strada ____________________ nr. ________ blocul. _________ scara ______ etaj ________ ap. ________, judetul _____________,  posesora al BI/CI seria _______ nr. ___________ , valabil pana la  ____________________  in calitate de ______________________,

Va rog ca in baza dosarului de pensie nr. _________________________ si a celorlalte  acte sa aprobati plata indemnizatiei de deces pentru _______________________________  avand calitatea de pensionar (membru de familie) care a decedat dupa cum rezulta din certificatul de deces seria _______ numarul _____________ din _______________ eliberat de primaria ______________________________

In sustinerea cererii mele declar pe propria raspundere urmatoarele:

–          Defunctul la data decesului se afla in ingrijirea subsemnatului (ei)

–          Am suportat cheltuielile ocazionate de deces, nu am incasat si nici nu voi incasa ajutorul de deces de la nici o alta unitate

–          Ajutorul de deces nu a fost solicitat de o alta persoana pentru pensionarul decedat

Odata cu prezenta cerere depun si urmatoarele acte:

  1. Actul de deces in original si copie
  2. acte de stare civila  (pentru sot(ie) sau fiu/fiica)
  3. cuponul de pensie
  4. documente din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuielile de inmormantare

Data                                                                                  Semnatura

_________________                                                  _______________________

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Cerere eliberare extras carte funciara

 

C E R E R E

pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare

 

 

 

Domnule asistent-registrator,

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………… domiciliat (a) in localitatea …………………………..…………… str.……………..………………..…………………… nr. ………………/……………….…, legitimat (a) cu ………………………………………..…., CNP …………..………..…………………, tel/fax …………………………………………………, e-mail: …………………………………, va rog sa-mi eliberati un extras de carte funciara de informare, privind imobilul situat in comuna/ orasul/ municipiul ……………………………………..…………….…, str. ……………………………………., nr. ……….…. bl. ………..scara ………. ap………, avand Cartea Funciara nr. …………………………..…. a localitatii …………………….………………………..…, cu nr. cadastral ………………..………………………………………………………………………..…….…., necesar la …………………………………………………………………………………….…………… .

S-a achitat tariful de …………………………………….. lei prin chitanta nr………………/20….., pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. PI02.

 

 

 

 

Data ..…./……………../ 20..…                                                                       Semnatura,

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

CERERE PENTRU RECALCULAREA PENSIEI

CERERE PENTRU RECALCULAREA PENSIEI

Nr.__________ din ____________

Catre

CASA JUDETEANA DE PENSII __________________

Subsemnatul (a ) __________________________________, cu codul

personal de asigurari sociale ___________________________, domiciliat (a)

in localitatea __________________, str.________________, nr. ___, bl.____,

sc. ____, et.____, ap. ____, judetul ______________, posesor act identitate,

seria _______, nr. ____________, eliberat de ________________, la data de

____________, nascut(a) la data de _____________, in localitatea /judetul,

fiul (fiica ) lui _______________ si al (a) _______________, solicit

recalcularea pensiei stabilite prin decizia nr.___________ din

______________.

In acest scop depun urmatoarele acte :

– Carnetul de munca seria________ nr. ___________original si copie

– Adeverinta privind sporurile la salariu_____________________

– Adeverinta privind conditiile de munca ____________________

– Talon pensie ______________

– Copie act de identitate seria_______ nr.______________

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul Penal,

pentru declaratii neadevarate ca :

– sunt / nu sunt asigurat (a)

– primesc / nu primesc o alta pensie sau ajutor social

– primesc / nu primesc alte indemnizatii

– primesc / nu primesc indemnizatie de somaj, alocatie de sprijin

– primesc/ nu primesc indemnizatie de handicapat

Ma oblig a anunta in termen de 15 zile, Casa Judeteana de Pensii, orice

schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus.

In cazul in care nu-mi voi respecta declaratia asumata prin prezenta, ma

oblig sa restitui integral sumele incasate nelegal, suportand rigorile legii.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa

care am semnat.

DATA _______________ SEMNATURA

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala

Nr. de înregistrare …………………………./…………………….

CERERE

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL

PENTRU PERSOANE JURIDICE

D-le./D-na DIRECTOR,

DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICE

Subscrisa ……………………………………………………………………………………….., Cod unic de identificare ……………………, judet

……………… loc. ……………………….. cod postal ………………….. sector …., str. ………………………………………………. nr. ….., bloc …. scara … etaj

… ap …. tel. ………………………….. fax ……………………….., adresa de e-mail ……………………………………, înregistrat la registrul

comertului ……………………… la nr. ……………………… .

Pentru punctul de lucru: ……………………………………., având Codul de identificare fiscala……………………………………, judet

……………. loc. ………………………. cod postal ………………….. sector …., Strada ……………………………………….. nr. …., bloc ………………………….

scara …. etaj … ap …. Telefon ………………………….. fax ……………………….. adresa de e-mail ……………………………………, înregistrat

la registrul comertului ……………………… la nr. ………………………….. .

Reprezentata prin ………………………………………………………………………………………………., în calitate de actionar

unic/asociat/administrator/împuternicit/mandatar/executor/ lichidator domiciliat în: judet …………….., loc. ………………………… cod postal

………………… sector … strada ………………………………………… nr. ….., bloc … scara …. etaj…. ap. …, tel. ………………………….. fax

……………………….., adresa de e-mail ……………………………………. posesorul B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria ………………. nr.

……………….. eliberat/a de ……………………………………………. la data de: …………………….. CNP ……………………………………………

solicit eliberarea unui certificat privind situatia obligatiilor de plata la bugetul local, pentru a servi la

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Declar pe proprie raspundere, cunoscând prevederile Codului penal ca la data prezentei cereri societatii/institutiei nu are alte

modificari ale materiei impozabile fata de ultima declaratie depusa la organul fiscal.

În cazul în care, organul fiscal solicita clarificarea situatiei fiscale din motive imputabile societatii/institutiei pe care o reprezint

ma oblig sa furnizez precizarile si documentele necesare clarificarii acesteia în regim de urgenta. În caz de nefurnizare a informatiilor si

documentelor solicitate sunt de acord cu amânarea termenului de eliberare a certificatului fiscal pâna la clarificarea situatiei fiscale.

Data: …………/…………20…

Prenume si nume ……………………………………………………………

Calitatea…………………………………………………………………………

Semnatura si stampila ………………………………………..

Nota: Certificatul de atestare fiscala se elibereaza solicitantului la sediul organului fiscal.

Leave a comment

Filed under Institutiile statului

Cerere pentru concediu de odihna

Cerere pentru concediu de odihna

 

Stimate Domnule Director,

 

Subsemnatul (a) ………………………………………………., angajat(a) al(a) firmei SC …………………………………. SRL (SA) in functia de ……………………………., va rog sa-mi aprobati concediul de odihna in perioada cuprinsa intre …………………si …………………, respectiv …………..zile lucratoare.

Mentionez ca am dreptul la ……. zile lucratoare de concediu conform contractului individual de munca nr. …………….. din data ……………

Din totalul de ………… zile lucratoare la care am dreptul, am mai primit ………… zile in perioada………………………..

 

 

Va multumesc.

 

Cu stima,

………………………………..

(numele si prenumele)

 

Data

Leave a comment

Filed under Uncategorized